Als bedrijf hanteren wij enkele leveringsvoorwaarden. Deze hebben wij hieronder beschreven:

Onze leveringsvoorwaarden


Artikel 1. Identiteit van de ondernemer

Middelwaard Hout B.V. | Handelend onder de naam Middelwaard Haardhout

Vestigings- en afhaaladres:

Marsdijk 35
4033 CC Lienden
KvK 59754583
Btw-nummer: NL8536.30.938.B01


Artikel 2. Aansprakelijkheid

2.1 Middelwaard Hout B.V. sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor de schade toegebracht aan eigendommen van koper.
2.2 Tevens sluit Middelwaard Hout B.V. iedere vorm van voortvloeiende financiële schade veroorzaakt door of verband houdend met (verlate) levering door vervoerder uit.
2.3 Bij schade aan eigendommen van koper kan koper zich wenden tot de vervoerder.
2.4 Mochten vervoerder en koper geen overeenstemming bereiken dan kan Middelwaard Hout B.V. als intermediair optreden.


Artikel 3. Betaling

3.1 De betaling kan per iDeal of per bank. Contante betalingen zijn niet mogelijk. Indien koper per bank betaald dient het bedrag voor het laden van de goederen overgemaakt te zijn.


Artikel 4. Eigendomsvoorbehoud

Alle door leverancier geleverde zaken blijven eigendom van leverancier, tot op het moment dat de koper volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens leverancier uit hoofde van enige met leverancier gesloten overeenkomst tot het leveren van zaken en/of diensten, vorderingen ter zake van het tekortschieten in de nakoming van een dergelijke overeenkomst daaronder begrepen.


Artikel 5. Aflevering

5.1 Uw bestelling zal naast of achter de bezorgauto op een verharde stoep geleverd worden.
5.2 In overleg met de chauffeur en uitsluitend op eigen risico kan uw afleverplaats gewijzigd worden.
5.3 De ondergrond voor de bezorgauto dient ten alle tijde verhard te zijn.
5.4 Wanneer de chauffeur niet in staat is om de goederen op de door koper gewenste afleverplaats te leveren is dit geen geldige reden voor annulering van de bestelling, conform artikel 5.1 van de leveringsvoorwaarden.
5.5 Wanneer koper besluit om de goederen daardoor niet in ontvangst te willen nemen, is hij verplicht Middelwaard Hout B.V. schadeloos te stellen. Dit betekent dat koper Middelwaard Hout B.V. de reeds gemaakte kosten zal moeten vergoeden. Voor de transportkosten betekent dit, dat zowel de bezorg- als de retourkosten van de bestelde levering vergoed dienen te worden.
5.6 Annuleren kan alleen wanneer de bestelde goederen nog niet geladen zijn in de vrachtwagen.


Artikel 6. Klachten/retourzendingen

6.1 Klachten dienen schriftelijk dan wel telefonisch gemeld te worden aan Haardhout.com binnen 30 dagen na levering.
6.2 Zonder voorafgaande toestemming van Middelwaard B.V. mogen de goederen niet teruggestuurd worden.
6.3 Indien koper wenst over te gaan tot het ruilen of retourneren van de geleverde goederen zijn de transportkosten, zowel bezorg- als retourkosten voor rekening van koper.
6.4 Bij een tekortkoming in de levering van de door klant bestelde goederen zullen de bezorg- en retourkosten voor rekening van Middelwaard Hout B.V. komen.